برای مشاهده پاسخ صحیح تمرینات سری دوم،  به پست 29 فروردین (حاوی سئوالات سری دوم) مراجعه فرمایید.