قابل توجه دانشجویان درس طراحی مدارات واسط کلاس درس این هفته، در روز جمعه  21 آذر ماه تشکیل نمی شود.