1- نمرات نهایی است.
 2- دانشجویانی که تمرین تحویل دادند نمره تمرین به عنوان نمره ارفاق منظور شده است.
 3- این درس تحقیقی نداشته است. 

 موفق باشید.