1- نمرات با احتساب نمره تمرین منظور شده و نمره نهایی است.
 2- نمرات تا ساعت 24  روز پنجشنبه 24 دی در سامانه سجاد وارد میشود.
 3-لطفا از برقراری هر گونه تماس با پیام برای نمره خودداری فرمایید.
 4-نمرات بدون در نظر گرفتن غیبت های کلاسی بوده و صرفا نمره برگه امتحانی و تمرینهاست. 
 5- رمز مشاهده نمرات شماره کلاس برگزاری درس میباشد.
 موفق باشید.