1- نمرات با احتساب نمره تمرین منظور شده و نمره نهایی است.
2- نمرات تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 22 دی در سایت دانشگاه وارد میشود.
3-لطفا از برقراری هر گونه تماس با پیام برای نمره خودداری فرمایید.
4-نمرات بدون در نظر گرفتن غیبت های کلاسی بوده و صرفا نمره برگه امتحانی و تمرینهاست. 
5- رمز مشاهده نمرات شماره کلاس برگزاری درس میباشد. 

 موفق باشید.