قابل توجه دانشجویان درس شبکه های کامپیوتری (کلاس روز شنبه و پنج شنبه)   پاسخ سری اول و دوم تمرین ها را در ادامه مطلب دانلود کنید.  سری های سوم و چهارم در روزهای آینده اضافه خواهد شد. ضمنا رمز دسترسی به فایلها رقم پنجم تا نهم شماره دانشجویی دانشجویان این درس (از چپ به راست) می باشد. دانلود پاسخ سری اول   دانلود پاسخ سری دوم