تمرین سری سوم درس شبکه های کامپیوتری- کلاس روز پنج شنبه  (رمز فایل شماره آخرین کلاس برگزاری درس می باشد.)   تمرین سری سوم درس شبکه های کامپیوتری- کلاس روز پنج شنبه     دانلود