کلاس درس شبکه های کامپیوتری در روز شنبه 14 آذر برگزار میگردد.