کلاسهای درس شبکه های کامپیوتری در روزهای پنجشنبه 12 آذر و شنبه 14 آذر تشکیل نمیشود.