قابل توجه دانشجویان درس کارورزی تا 20 آذر همه دانشجویان باید ضمن تعیین محل کارورزی و انجام مکاتبات لازم بین دانشگاه و محل کارورزی، مشخصات خود و محل کارورزی را از طریق ایمیل elecom90@gmail.com باطلاع اینجانب برسانند.

 محتویات ایمیل باید شامل موارد زیر باشد:
1-نام و نام خانوادگی دانشجو و شماره دانشجویی
 2-نام محل کارورزی بهمراه آدرس و شماره تلفن
 3-جزئیات فعالیتهایی که دانشجو در محل کارورزی انجام خواد داد بطور دقیق
 4-ساعت و روزهای فعالیت دانشجو