تمرین سری اول درس شبکه های کامپیوتری- کلاس پنج شنبه  (رمز فایل شماره آخرین کلاس برگزاری درس می باشد.)       دانلود