جلسه توجیهی دروس  پروژه، کارآموزی و کاربینی 

 

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۳ ساعت ۱۴

در محل دانشگاه برگزار خواهد شد.