باتوجه به تداخل کلاسی دانشجویان ، کلاس جبرانی  به روزهای آینده موکول گردید.