قابل ذکر است مطالعه بخشی از منابع که در کلاس و حل تمرین ها مورد استفاده قرار می گیرد، ضروری است.

فصل 7 کتاب شبکه های کامپیوتری- دکتر تننباوم


فصل 9 کتاب اصول مهندسی اینترنت- دکتر ملکیان