علیرغم اعلام رمز فایل منابع و یا تمرین در کلاس،  دانشجویانی که هنوز دسترسی به این فایلها ندارند

با ارسال ایمیل و معرفی خود، امکان دریافت رمز را خواهند داشت.