نمرات درس کارورزی
 1- نمرات با 2 نمره ارفاق منظور شده و نهایی است.
 2- عدم رعایت هر یک از موارد خواسته شده در اطلاعیه های قبلی سبب کاهش نمره بوده است.
 3-دانشجویانی که گزارش کارورزی یا فرمهای مربوطه را تحویل نداده اند برایشان غایب منظور شده است.
 4- نمرات روز یکشنبه 4 بهمن در سامانه سجاد وارد خواهد شد.
 5- نمرات در ادامه مطلب با رمز رقم پنجم تا نهم دانشجویی - از چپ به راست- قابل رویت است.