image

پردازش بسته های اطلاعاتی در سوییچها، مسیریابها و میزبانهای مقصد. همانگونه که مشاهده می کنید، عناصر میانی (سوییچ ها، مسیریابها، پل ها . …) غالبا تمام لایه های پشته پروتکلی TCP/IP را ندارند

 

image

عملکرد DHCP را مفصل در کلاس درس بررسی کرده ایم. این شکل هم به روشی دیگر نحوه آغاز به کار DHCP و دریافت IP توسط سرویس گیرنده را نشان میدهد. همانگونه که در کلاس درس بحث کردیم، این نمایش فقط قسمت اول کار را نشان میدهد

 

image

تمام عناصر یک شبکه محلی (یا شبکه در مقابل میان شبکه) دارای آدرس های فیزیکی هستند. کلیه ارتباطات و جابجایی داده ها در لایه فیزیکی از طریق این آدر سها صورت می گیرد. در این شکل عناصر یک شبکه و آدرس های فیزیکی منحصر بفرد آنها نشان داده شده اند

 

image

علاوه بر آدرس فیزیکی هر عنصر داخل شبکه دارای یک آدرس لایه شبکه (اینترنت) نیز هست. این آدرس ها را برای یک شبکه فرضی مشاهده می کنید

لایه شبکه کار مدیریتی را انجام میدهد. تنها کسی که در شبکه کاری انجام میدهد لایه دیتالینک و فیزیکی هستند که در کار حمل و نقل داده ها هستند. پس هر نوع مبادله داده ای –اگر چه از طریق IPها صورت می گیرد- میبایستی توسط لایه پیوند داده ها انجام شود. در حقیقت حمال در شبکه لایه پیوند داده ها است. این جا است که حلقه مفقوده بین این دونوع آدرس خودش را نشان میدهد: ARP، شکل زیر این جدول را برای یکی از گره ها نشان میدهد

image